Adnodd Lleol

Yn ogystal â'n nodau coedamaethyddol o adfer y goedwig i'w rhywogaethau llydanddail brodorol, nod Long Wood yw dod yn hwb i fentrau cymdeithasol a micro fusnesau eraill ymhell i'r dyfodol. Er mwyn cyflawni'r nodau hyn yn yr hir dymor, mae'n rhaid i Long Wood anelu at fod yn hunangynhaliol. Trwy reoli ein hadnoddau'n ofalus, byddwn yn gallu parhau i reoli'r goedwig ar ran y gymuned yn y dyfodol. Er mwyn gwneud Long Wood mor gadarn â phosibl, byddwn yn cynnig ystod o gynnyrch a gwasanaethau, gan amrywio o danwydd coed i gyrsiau hyfforddi.

Elfen bwysig o'n datblygiad hir dymor yw ein Menter Gymdeithasol, ei nod yw gwasanaethu'r farchnad leol a chynnig cyflogaeth leol ynghyd â chynlluniau lleoliadau gwaith a phrentisiaethau i'r rheini sy'n dymuno dysgu sgiliau coedwig. Bydd elw o'n gweithgareddau masnachol yn cael ei fuddsoddi'n ôl yn y prosiect cymunedol, gan gyfoethogi Long Wood i bawb.

Pren a Thanwydd Coed

Mae gan Long Wood bellach ei felin lifio ei hun ac offer coedwigaeth eraill sy'n ein galluogi i greu busnes cynaliadwy trwy werthu pren ac amrywio cynnyrch. Ynghyd â hyn, bydd gweithgareddau eraill sy'n cynhyrchu incwm sy'n ymwneud â defnyddio'r goedwig mewn ffordd arall. Yn ogystal â chefnogi ein cynllun rheoli'r goedwig yn gynaliadwy, mae'r gwaith hwn hefyd yn rhan annatod o'i lwyddiant hir dymor. Mae coedwig reoledig yn goedwig iach. Bydd gennym y cynnyrch canlynol ar werth, gweler isod am fanylion:

  • Pren ar gyfer prosiectau adeiladu: ffynidwydd Douglas, llarwydd, pyrwydd, derw cochion a ffawydd.
  • Coed Tân: prennau caled a meddal ar gael
  • Pyst ffens a rheiliau
  • Glasgoed ar gyfer y farchnad grefftau: cyll, derw, castanwydd pêr a rhagor.

Gwasanaethau Eraill

  • Hyfforddiant: Mae Long Wood yn cynnal cyrsiau hyfforddi rheolaidd ar bethau mor amrywiol â chrefft glasgoed, hogi offer a chymorth cyntaf y goedwig. Bydd y cyrsiau poblogaidd hyn yn cael eu cyhoeddi mewn da bryd ond mae lleoedd yn brin felly cofiwch gadw lle yn gynnar.
  • "Gwersylla gwyllt" effaith isel: ni chaniateir gwersylla heb awdurdod yn y goedwig, ond, trwy drefniant blaenorol, bydd gwersylla cyfyngedig, effaith isel ar gael yn y goedwig. Disgwylir lansio'r gwasanaeth hwn yn nhymor y gwanwyn 2015. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi'n nes at y dyddiad.
  • Cyfleusterau Ysgol Goedwig: Mae gan Long Wood ardal ysgol goedwig effeithiol, gyda lloches a gweithdy sydd ar gael i ysgolion coedwig a grwpiau eraill.
  • Theatr y Goedwig: wedi'i lleoli mewn amffitheatr naturiol mewn adran ffawydd o'r goedwig. Mae Theatr Long Wood yn cynnal ei pherfformiadau ei hun ac mae ar gael i'w hurio hefyd.

Codir ffi fach am rai o'r gwasanaethau hyn. Fel coedwig gymunedol, amcan pwysig arall fydd sefydlu ac annog microfusnesau bach yn yr ardal. Ein nod yw gallu cynnig lle gweithdy cyfrannol ac offer i'r rheini sy'n sefydlu eu mentrau eu hunain.