forest_school_group.jpg

Ffurfiwyd Coedwig Gymunedol Long Wood, menter gydweithredol gymunedol, yn 2003 gan grŵp o breswylwyr a chynrychiolwyr y cynghorau cymuned yn ardal Llanbedr Pont Steffan. Mae'r safle wedi'i ffurfio o fosaig o rywogaethau coed gan gynnwys cymysgedd o gellïoedd pren caled a phren meddal. Roedd y fenter gymdeithasol yn gytundeb rheoli â'r Comisiwn Coedwigaeth yn wreiddiol, a datblygodd pan wnaeth y cyfarwyddwyr geisiadau llwyddiannus am grantiau gan Gronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol y Loteri Fawr a Chronfa Datblygu Mentrau Cymdeithasol Ceredigion. Galluogodd hyn i'r cyfarwyddwyr brynu'r safle 125 hectar gan y Comisiwn Coedwigaeth a chyflogi rheolwr prosiect a staff cefnogi i ddechrau ei ddatblygu'n fusnes cynaliadwy a chyfleuster hamdden cymunedol.

Mae cefnogaeth bellach gan Amgylchedd Cymru wedi galluogi Coedwig Gymunedol Long Wood i gyflogi wardeniaid sy'n gyfrifol am gynnal a chadw'r goedwig a datblygu ein cyfleoedd i wirfoddolwyr.

Bydd ein canolfan ymwelwyr fendigedig, wedi'i hadeiladu o'n pren ein hunain, yn ganolfan ein gweithgareddau, ac yn cynnig lleoliad sych a chynnes i wirfoddolwyr sy'n gweithio gyda ni yn y goedwig. Bydd ar gael i grwpiau lleol ac o bell.

Dros y blynyddoedd nesaf nod Long Wood yw sefydlu ei hun yn ffynhonnell bren a choed tân o safon, yn ogystal â bod yn safle y gall ymwelwyr ddod iddo i fwynhau'r goedwig fel cyfleuster hamdden. Bydd hwn yn weithrediad dielw a bydd yr holl enillion yn cael eu hailfuddsoddi i wella'r fioamrywiaeth a'r cyfleusterau yn y goedwig.

Ar hyn o bryd, yn ogystal â chael ei defnyddio gan gerddwyr, beicwyr a merlotwyr, mae Long Wood yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

  • Gwerthu Coed Tân – mae ein coed tân wedi'u cynaeafu'n gynaliadwy o Long Wood.
  • Gwerthu Pren wedi'i Lifio – daw ein pren wedi'i lifio o'r safle.
  • Cyfleoedd i wirfoddolwyr – rydym yn cynnal sesiynau agored wythnosol i wirfoddolwyr gael profiad ymarferol yn y goedwig
  • Adnoddau addysgol – rydym yn cynnal teithiau cerdded adnabod bywyd gwyllt trwy gydol tymhorau'r gwanwyn, yr haf a'r hydref.
  • Rydym hefyd ar hyn o bryd yn datblygu gwasanaethau cyffrous eraill yn y goedwig a fydd yn cael eu cyhoeddi yma yn y dyfodol.

Cymryd rhan

Mae Long Wood yn cynnig cyfleoedd i wirfoddolwyr gael profiad ymarferol o reoli'r goedwig. Mae ein wardeniaid hyfforddedig yn cynnal sesiynau gwirfoddoli bob dydd Mercher trwy gydol y flwyddyn sy'n agored i bawb. Yr unig bethau y mae'n i chi ddod gyda chi yw esgidiau a dillad addas a bwyd a diod ar eich cyfer. Mae'r gweithgareddau'n amrywio'n wythnosol, yn dibynnu ar y gofynion rheoli yn y goedwig, ond hyd yn hyn maent wedi cynnwys coedlannu, stacio coed tân, tirlunio, yn ogystal â gweithgareddau mwy penodol i adeiladu ffrâm pren crwn y ganolfan ymwelwyr gan gynnwys gwneud gro. Gallwch ddysgu rhagor am weithgareddau a gynlluniwyd trwy gysylltu â ni, fel arall gallwch ymuno â ni ar y bore. Os oes gennych anabledd yr ydych o'r farn y bydd yn peri problemau mynediad yn y goedwig, cysylltwch â ni ymlaen llaw er mwyn i ni allu'ch helpu i gynllunio'ch profiad gwirfoddoli ymlaen llaw.